தொடர்புகளுக்கு

வாசகர்களே,

உங்கள் பகுதிகளில்  இடம்பெறும் செய்திகளையும் புதினங்களையும் மரண அறிவித்தல் விபரங்களையும்   ”நாளை” இணையத் தளத்தில் பிரசுரிக்க எமது மின்னஞ்சல் முகவரி ஊடாக அனுப்பி வைக்கவும். மின்னஞ்சல் அனுப்பும் போது உங்கள் பெயர், நாடு, தொலைபேசி என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும்.

மின்னஞ்சல் முகவரி – ; naalaieditor@gmail.com

தொலைபேசி இலக்கம் -; 1-647-972-3619

 

 

Post Comment