“வன்னி” நாவலாசிரியர் கதிர் பாலசுந்தரம் “நாளை” இணையத்துக்காக வழங்கிய செவ்வி!

“வன்னி” நாவலாசிரியர் கதிர் பாலசுந்தரம் (முன்னாள் யூனியன் கல்லூரி அதிபர்) “நாளை” இணையத்தளத்துக்காக “வன்னி” நாவல் குறித்து வழங்கிய செவ்வி!

Share This Post

Post Comment