‘சேனன்’ மற்றும் ‘கற்சுறா’ ஆகியோரின் நூல்கள் வெளியீடு!

‘சேனன்’ மற்றும் ‘கற்சுறா’ ஆகியோரின் நூல்கள் வெளியீடு!

சேனனின் “லண்டன்காரர்” மற்றும் கற்சுறாவின் “அல்லது யேசுவில் அறையப்பட்ட சிலுவை” ஆகிய நூல்களின் வெளியீடு 5215 Avenue East , Unit 224 இல் 5.12.2015 சனிக்கிழமை, மாலை 6.00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.

Share This Post

Post Comment